cat-right

Aké sú problémy opatrovateľskej služby na Slovensku?...

NOVA: Štát ukazuje odkázaným dlhý nos

Zdroj: http://www.nova.sk/nova-stat-ukazuje-odkazanym-dlhy-nos NOVA podporuje iniciatívu Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR, Združenia seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Slovenskej katolíckej charity a Evanjelickej diakonie na zlepšenie systému financovania sociálnych služieb. Hnutie NOVA plne podporuje iniciatívu poskytovateľov sociálnych služieb zabezpečiť systémové a rovnocenné financovanie starostlivosti o odkázaných klientov bez ohľadu na to, či sú im sociálne služby poskytované u verejného alebo neverejného poskytovateľa, či sú poskytované pobytové, alebo ambulantné sociálne služby. Hlavnými požiadavkami iniciatívy Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR, Združenia seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Slovenskej katolíckej charity a Evanjelickej diakonie zo dňa 1. septembra 2015 je zabezpečiť systémové a rovnocenné financovanie sociálnych služieb a zaviesť povinné financovanie ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb. Systém poskytovania sociálnych služieb na Slovensku v súčasnosti padá na kolená. Nedostatočné financovanie, ponechané na ramenách regionálnych a miestnych samospráv, spôsobuje značné komplikácie v garantovaní rovnocenného poskytovania sociálnych služieb klientom u verejných a neverejných poskytovateľov. Domáce opatrovateľské služby sú v existenčnom ohrození. Neverejné pobytové sociálne služby sa postupne preregistrovávajú na iné druhy služieb, ktoré sú financované štátom a nie samosprávou. „Väčšinu ošetrovateľských výkonov si v zariadeniach sociálnych služieb ľudia aj tak musia platiť sami i napriek tomu, že si celý život platili zdravotné poistenie, a teraz, keď títo ľudia od štátu potrebujú pomoc, ten im ukazuje dlhý nos,“ hovorí Tibor Hlavatý, expert hnutia NOVA na zdravotníctvo. Upozorňuje aj na neustále predlžovanie čakacích lehôt na prijatie klienta do zariadenia, čoho sa mnohí klienti žiaľ ani nedožijú. Dofinancovanie sociálnych služieb je čoraz viac na ramenách klientov, čo je vzhľadom na ich rodinný príjem veľmi často neúnosné. Podľa slov Jany Žitňanskej, poslankyne Európskeho parlamentu (NOVA) je dnešný stav dôsledkom toho, že „tvorcovia zákona a súčasná vláda Roberta Fica napriek sľubom nevyriešili problém financovania sociálnych služieb“. Avizovaná novela zákona, o ktorej by mal parlament rokovať ešte tento rok, financovanie vraj ani riešiť nebude, a to i napriek tomu, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa ešte v roku 2014 podľa Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a SocioFóra zaviazalo, že „po audite verejnej správy predkladateľ urobí všetko preto, aby šiesta novela zákona o sociálnych službách nastavila systémové a rovnocenné financovanie starostlivosti o odkázaných klientov“. Zo sľubov opäť zostali len slová. „Odkázaní klienti nemôžu na riešenie financovania čakať donekonečna,“ zdôraznila Anna Šmehilová, expertka hnutia NOVA na sociálnu oblasť, podľa ktorej sa „príspevok v odkázanosti musí stať obligatórnou dávkou, vyplácanou zo štátneho rozpočtu, a nemôže zostať v kompetencii...

Opatrovanie, či ošetrovanie?

Slovenčina,  inak bohatá na slovnú zásobu, tieto dva termíny vymyslela dosť nešikovne. Nielen bežní ľudia, laici, ale aj mnohí odborníci si tieto termíny často pletú. A pritom je rozdiel medzi nimi veľký. Ošetrovanie Ošetrovanie pacientov je odborná činnosť, ktorú môžu vykonávať  len zdravotnícki pracovníci,  lekári,   ale najmä  sestry, ktoré odbor ošetrovateľstvo vyštudovali a následne sa v ňom aj špecializovali. O ošetrovaní hovoríme keď máme na mysli napr. ošetrovanie rán, preležanín, podávanie injekcií, infúzií a iné odborné výkony, ktoré patria do zdravotnej  – ošetrovateľskej  starostlivosti. Ošetrovanie sa vykonáva v nemocniciach, v iných zdravotníckych zariadeniach, v ambulanciách, ale aj v domácom prostredí, kde ho vykonávajú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).   Ošetrovateľské výkony môžu byť hradené  zo zdravotného poistenia. Opatrovanie Opatrovanie patri do sociálnych služieb, a rozumieme tým najmä dohľad a pomoc pri sebaobslužných výkonoch, ako napr. pomoc pri osobnej hygiene, kúpaní, obliekaní, obúvaní,  pomoc pri starostlivosti o domácnosť,  napr. nákupy,   príprava a podávanie stravy,  bežné upratovanie,  a  sprievod pri bežných aktivitách ako napr. sprevádzanie k lekárovi, na úrady a podobne. Pre vykonávanie opatrovateľskej služby nie je potrebné zdravotnícke vzdelanie, vykonávajú ju opatrovateľky, ktoré majú primerané vzdelanie,  alebo minimálne 220 hodinový opatrovateľský kurz. Opatrovanie nie  je hradené zo zdravotného poistenia, ale čiastočne zo zdrojov samosprávy a čiastočne si ho platí klient. Autor článku: Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc.,...

Rehabilitácia doma

Rehabilitácia doma je určená pacientom s obmedzenou pohyblivosťou po úrazoch, cievnych mozgových príhodách (CMP) alebo operáciách, ktorí vyžadujú rehabilitáciu ale nie sú schopní samostatne dochádzať do rehabilitačného zariadenia. Domácu liečebnú rehabilitáciu poskytujú kvalifikovaní fyzioterapeuti a fyzioterapeutky z Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktorá je zdravotníckym zariadením, poskytujúcimi služby v domácom prostredí. Rehabilitácia sa poskytuje na žiadosť pacienta alebo jeho zástupcu,  a na základe návrhu lekára a písomnej dohody ADOS s pacientom (alebo zástupcom pacienta). Domáca rehabilitácia môže byť hradená čiastočne zo zdravotného poistenia, náklady nehradené z poistenia, platí pacient. Po podpísaní dohody a úhrade doplatku je možné domácu liečebnú rehabilitáciu zahájiť obvykle do troch dní. Fyzioterapeut dostáva základné informácie o pacientovi na základe doručeného lekárskeho nálezu. Priamo doma pri prvej návšteve prebieha s pacientom vstupný rozhovor o jeho zdravotnom stave, o možnostiach zlepšenia jeho pohybových schopností prípadne možnostiach odstránenia bolestí pohybového aparátu. Po rozhovore sa spoločne fyzioterapeut s pacientom dohodnú na rehabilitačnom pláne. Podľa cieľu terapie, fyzioterapeut volí kombináciu cvikov, techník a rôznych rehabilitačných prostriedkov pre jeho dosiahnutie. Fyzioterapeut poskytuje v rámci domácej rehabilitácie : Individuálnu liečebnú telesnú výchovu zameranú na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov s použitím jednoduchých metód Individuálnu liečebnú telesnú výchovu: Špeciálnu systematickú liečbu porúch centrálneho a periférneho systému Individuálnu liečebnú telesnú výchovu: Špeciálnu systematickú liečbu vrodených a získaných chýb pohybového aparátu detí a dospelých (metódy podľa Bobátha, Vojtu, Kabáta) Mäkké a mobilizačné techniky na chrbticu, periférne kĺby a svaly Individuálnu cielenú ergoterapiu (nácvik bežných denných, alebo pracovných činností zameraných na zlepšenie zručností a práce v rámci pacientovho handicapu) Individuálnu dychovú gymnastiku Nácvik kontinencie Špeciálne polohovanie tela a segmentov končatín Klasickú masáž jednej alebo viacerých častí tela alebo trupu Reflexnú masáž a iné špeciálne ručné masáže Cielenú odbornú inštruktáž a poradenstvo Fyzioterapeut pri návšteve získava náhľad do domáceho prostredia pacienta, a môže poskytnúť rady a odporúčania, aby podmienky na rehabilitáciu boli pre pacienta čo najoptimálnejšie. Miesto rehabilitačného lôžka požije posteľ, miesto madiel či rebrín nábytok, stôl, stoličky, miesto podhlavníka zrolovaný vankúš, ktorý rovnako poslúži na polohovanie a vypodloženie končatín. Rovnako môže fyzioterapeut odporučiť vhodné rehabilitačné pomôcky, alebo pomôcky ktoré uľahčia, či už dočasne, alebo dlhodobo život s hendikepom, prípadne prispejú k zdravšiemu pohybovému režimu, pomôže sa zorientovať v množstve na trhu dostupných cvičebných a zdravotníckych pomôcok. Medzi jednoduché cvičebné pomôcky patria napríklad lopty rôznych veľkostí, materiálov a vlastností. Vyberajú sa podľa cieľa terapie a schopností pacienta. Ďalej sú to rôzne druhy expanderov, na posilnenie, alebo uvoľnenie svalov, či svalových skupín, alebo pomôcky slúžiace na polohovanie končatín, prípadne celého tela. Zo zdravotníckych pomôcok sú to rôzne úchyty na stenu, tzv. madlá, ktorých sa pacient môže...

Domáca ošetrovateľská starostlivosť – kedy ju môžete využiť?...

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (v skratke ADOS) sú zdravotnícke zariadenia, ktoré začali vznikať v polovici 90. rokov, a v súčasnosti je ich asi 180 na celom Slovensku. Väčšina z nich je v mestách, avšak a nájdu sa aj na vidieku. Zoznam ADOS nájdete na www.zzz.sk. Služby ADOS sú určené pacientom všetkých vekových skupín, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu, nakoľko sú čiastočne alebo úplne imobilní. Hoci väčšina pacientov, ktorých ošetrujú ADOS je chronicky chorých, domáce ošetrovanie sa môže poskytovať aj pri náhlych či krátkodobých ochoreniach, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť. Hlavnou náplňou činnosti ADOS je komplexná ošetrovateľská starostlivosť ale niektoré ADOS poskytujú aj domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu. Táto je určená najmä pacientom pri rôznych chronických ochoreniach pohybového aparátu, alebo po úrazoch, operáciách a cievnych mozgových príhodách. Zoznam výkonov Ošetrovateľské a rehabilitačné výkony, ktoré sa vykonávajú v domácom prostredí určuje Katalóg zdravotných výkonov. K základným výkonom v rámci domáceho ošetrovania patrí: ošetrovanie rán, preležanín, vredov predkolenia, ošetrovanie stómií, podávanie injekcií, podávanie infúzií a starostlivosť o centrálny venózny katéter alebo venóznu linku, starostlivosť o epidurálny katéter, starostlivosť o sondu a výživa pacienta sondou, starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu, cievkovanie (len ženy), starostlivosť o močový katéter . Okrem nich sa v rámci komplexnej starostlivosti poskytuje aj prevencia vzniku preležanín, polohovanie pacienta, meranie krvného tlaku, pulzu, teploty nácvik podávania inzulínu, výplach oka, ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta, celotelový liečebný zábal, odbery krvi, moču, výtery hrdla, očistná alebo liečebná klyzma, odborný nácvik potrebných výkonov pri starostlivosti o chorého doma. Ošetrovanie vykonávajú sestry denne alebo niekoľkokrát do týždňa počas návštevnej služby u pacientov. Domácu rehabilitáciu vykonávajú fyzioterapeuti so špecializovaným vzdelaním. K základným výkonom patrí individuálna liečebná telesná výchova zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov, liečba porúch centrálneho a periférneho systému, mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch, individuálna dychová gymnastika, nácvik kontinencie a cielená odborná inštruktáž. V odôvodnených prípadoch sa poskytuje aj rehabilitácia pri vrodených alebo získaných poruchách pohybového aparátu u detí s dospelých, kedy sa vykonávajú špeciálne rehabilitačné metódy podľa Bobatha, Vojtu a Kabáta. Hradenie domácej starostlivosti Domáca ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť môže byť čiastočne alebo úplne  hradená zo zdravotného poistenia.  V prípade, že pacient má záujem o hradenie ošetrovania zo zdravotného poistenia, musí návrh  potvrdiť všeobecný lekár. Ak má záujem o hradenie liečebnej rehabilitácie musí predložiť odporúčanie ambulantného rehabilitačného lekára a návrh tiež musí potvrdiť jeho všeobecný lekár.  V prípade, že pacient potrebuje viac výkonov ako je hradených z poistenia, môže si túto starostlivosť objednať...

Starostlivosť o dlhodobo chorých starších ľudí – Informačná brožúra...

Starostlivosť o dlhodobo chorých starších ľudí – informácie pre klientov Starostlivosť o dlhodobo chorých starších ľudí – informácie pre...

Rozhovor s riaditeľkou – 2015

Rozhovor s riaditeľkou Harris Slovakia, Doc. MUDr. Boženou Bušovou, CSc., MPH 2015 Ľudia si často pletú pojem opatrovateľská a ošetrovateľská služba. Aký je medzi nimi rozdiel? Rozdiel medzi týmito dvomi službami, ktoré sa poskytujú v domácom prostredí, je podstatný: Opatrovateľská služba je sociálna služba, poskytujú ju školené opatrovateľky alebo opatrovatelia. V rámci tejto služby sa poskytuje pomoc alebo dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, najmä hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela alebo o celé telo, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, pomoc pri vyprázdňovaní, obliekanie, vyzliekanie, vyzúvanie. Dôležitou súčasťou tejto služby je aj mobilizácia ležiacich, ktorí sa stali úplne alebo čiastočne imobilnými v dôsledku choroby alebo úrazu. Vykonáva sa pomoc pri vstávaní, pri líhaní, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi a sprievod pri chôdzi. Ďalej sa poskytuje pomoc pri starostlivosti o domácnosť – nákup potravín, príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, administratívne úkony spojené s vedením domácnosti (napríklad zabezpečenie úhrady platieb). V rámci opatrovateľskej služby možno poskytovať aj pomoc pri základných sociálnych aktivitách, ktoré zahŕňajú napríklad sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí a podobne. Hradená je u verejných poskytovateľov z rozpočtu samosprávy alebo si ju platia priamo prijímatelia služieb (u väčšiny neverejných poskytovateľov). Objednáva si ju občan na určitý počet hodín denne alebo nepravidelne. Ošetrovateľská starostlivosť je druh zdravotnej starostlivosti, poskytuje ju zdravotnícky personál – sestry pracujúce v ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti) na základe písomného návrhu všeobecného lekára. Hlavnou náplňou činnosti ADOS je komplexná ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany, preležaniny a iné výkony podľa ordinácie lekára. Niektoré ADOS poskytujú na základe návrhu rehabilitačného lekára aj domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu. Tá je určená najmä pacientom pri rôznych chronických ochoreniach pohybového aparátu alebo po úrazoch, operáciách a cievnych mozgových príhodách. Domáca ošetrovateľská starostlivosť je imobilným a čiastočne imobilným pacientom hradená zo zdravotného poistenia. Sestry pracujúce v ADOS musia mať príslušné vzdelanie, dnes už vysokoškolské, špecializáciu v tzv. komunitnom ošetrovateľstve a dostatočnú prax pri ošetrovaní pacientov v domácom prostredí. Ako často využívajú ľudia domáce ošetrovanie sestrami z ADOS? V súčasnosti ešte stále prevláda názor, že „zvládneme to sami“, a tak sa príbuzní často púšťajú do ošetrovania rán, robia to neodborne, rany sa nehoja, zväčšujú sa a stávajú sa chronickými. Stáva sa to najmä pri preležaninách, keď už vzniknú, ľudia ako by sa hanbili volať odbornú pomoc. Sestry pracujúce v ADOS sú odborníčky na ošetrovanie rán, pracujú  modernými metódam hojenia rán a preležanín a preto je veľká šanca na ich vyhojenie. Ošetrovanie chronických rán je u čiastočne alebo úplne imobilných pacientov hradené zo zdravotného poistenia. Je potrebný k tomu písomný návrh potvrdený všeobecným lekárom pacienta. Čo je to mobilizácia ležiaceho? V prípade domácich služieb sa pod mobilizáciou rozumie najmä aktivizácia ležiaceho seniora, ktorý sa stal v dôsledku...

Opatrovateľská služba v domácnosti

Máte v rodine seniora, ktorý už nemôže zostávať doma sám? Využite našu opatrovateľskú  službu v domácnosti. Empatia, n.o. poskytuje opatrovanie seniorov od 2 do 8 hodín denne, vo výnimočných prípadoch aj viac hodín. Základnou službou je dvojhodinová návšteva, počas ktorej môže byť poskytnutý dohľad a činnosti spojené s podaním stravy. Často žiadanou návštevou je dvojhodinová návšteva za účelom vykonania hygieny a poskytnutia stravy, prípadne si klient môže objednať základnú dvojhodinovú návštevu pri ktorej je podaná strava a sú vykonané drobné práce v domácnosti. Ďalšou službou je aktivizácia seniora, pri ktorej sa v rámci návštev zameriavame najmä na nácvik denných činností, udržanie či zlepšenie aktuálneho stupňa sebestačnosti a kvality života seniora. Patrí sem pohybová aktivita, aktivity rozvíjajúce jemnú motoriku, pamäťové hry a sledovanie dennej tlače. Ďalšou službou je sprevádzanie seniora na vyšetrenie k lekárovi, na úrady a podobne. Opatrovateľskú službu v domácnosti poskytujú kvalifikované opatrovateľky s niekoľkoročnou...

Seniori ako pacienti v ADOS

Seniori sú špeciálna skupina pacientov, ktorá si vyžaduje aj špeciálny prístup, ktorého sa im často nedostáva. Začína to tým, že seniori a ich príbuzní často nevedia, že existuje domáca ošetrovateľská starostlivosť. Podľa ich slov lekári nemajú čas ich informovať a prakticky neexistujú žiadne iné informačné kanály, ktorými by sa seniori dozvedeli o možnostiach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Nemocnice a polikliniky väčšinou vo svojich priestoroch zrušili možnosti informačných tabúľ či násteniek, alebo letákov, kde by tieto informácie mohli byť uverejnené, alebo si neprajú aby sa tieto informácie tam uvádzali, prepúšťacie správy väčšinou neobsahujú informáciu o  tom, že pacient je imobilný a má dekubity alebo nezahojené rany, čiže všeobecný lekár nemá dôvod konať pokiaľ pacienta nenavštívi a tak sa seniori do domácej starostlivosti dostávajú náhodne, oneskorene a často v značne zhoršenom stave. Snahy uverejňovať informácie o domácej ošetrovateľskej starostlivosti na internete zlyhávajú na tom, že seniori a často ani ich príbuzní tieto informácie na internete nehľadajú, ale hľadajú ich u lekárov a v nemocniciach a poliklinikách. Ďalším problémom je financovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré pretrváva už z polovice 90. rokov a je založené na hodnotení výkonov. Čiže neuhrádza sa komplexná ošetrovateľská starostlivosť ktorá je u seniorov nevyhnutná a vykonáva sa tak, ale iba jednotlivé výkony, pričom existujú tzv. zakázané kombinácie výkonov, kedy sa napr. pri ošetrovaní dekubitov nehradí denná prevencia vzniku ďalších dekubitov, polohovanie, edukácia pacienta a príbuzných a iné výkony, ktoré sa nevyhnutne v rámci komplexnej starostlivosti počas návštevy musia vykonávať. Nehradí sa príplatok za ošetrovanie imobilného pacienta, čiže ku všetkým výkonom, ale vyberie sa len jeden z výkonov. Tým pádom sa cena za návštevu redukuje a sestry musia urobiť viac návštev za deň, aby pokryli náklady spojené so službami, čiže nemajú dostatok času, ktorý je potrebný najmä pri ošetrovaní seniora, prípadne sú každodenne v časovom strese. A keď k tomu pridáme, že sestry denne veľa cestujú ale aj veľa chodia, a to v každom ročnom období a za každého počasia, či sneží, prší alebo praží slnko, je toto povolanie čoraz menej atraktívne a je problém do domácej ošetrovateľskej starostlivosti dobré sestry získať a udržať. Radšej idú pracovať do blízkeho zahraničia za niekoľkonásobný plat. Aj preto je už roky problém naplniť počty sestier v sieti ADOS, čo sa spätne odráža na nedostatočnej domácej starostlivosti o seniorov. Ďalší z problémov sú kompetencie sestier. Univerzity chrlia vysokoškolsky vzdelané sestry, bakalárky a magistry ale v domácej ošetrovateľskej starostlivosti tieto sestry kompetencie nemajú. Napriek tomu, že už niekoľko rokov platí vyhláška o kompetenciách sestier, kde sú jasne zadefinovane výkony, ktoré môže robiť sestra samostatne a ktoré robí na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom, nedodržiava sa to, a sestry vlastne nemôžu rozhodovať o ničom, na všetko musia mať písomný návrh lekára. A tak sú lekári zavalení kopou administratívy, ktorú by na seba mohli prebrať vysokoškolsky vzdelané sestry a uľahčiť tak život najmä seniorom, ktorí sú menej pohybliví alebo...

Jednodňová chirurgia a domáca ošetrovateľská starostlivosť...

Jednodňová chirurgia predstavuje veľký posun v kvalite starostlivosti o pacienta, pretože mu umožňuje absolvovať invazívnejší zásah alebo diagnostiku za jeden deň, pričom nemusí byť hospitalizovaný. Pacient nie je traumatizovaný pobytom v nemocnici, môže sa po zákroku vrátiť domov. Okrem toho sa jednodňovou chirurgiou šetria financie a lôžka v nemocniciach. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) nadväzujú na výkony jednodňovej chirurgie. Ide o postupy, ktoré sú vo vyspelom svete bežné a pacient často ešte pred operáciou avizuje u príslušnej agentúry, že bude u neho vykonaný určitý výkon a bude potrebovať následnú starostlivosť v domácom prostredí. Ošetrovateľské výkony doma u pacienta robia skúsené sestry s požadovaným vzdelaním a praxou. Podľa indikácie ošetrujúceho lekára navštevujú pacienta v pravidelných intervaloch a vykonávajú všetky potrebné zdravotné úkony. Napríklad ošetrenie rany, kontroly zdravotného stavu pacienta, starostlivosť o drény, katétre, bandážovanie dolných končatín a mnoho ďalších výkonov. V prípade operácii, ktoré vyžadujú následnú liečebnú rehabilitáciu pacienta navštevuje fyzioterapeut a cvičí s ním podľa ordinácie lekára. U imobilných pacientov sú ošetrovateľské výkony hradené zo zdravotného poistenia, chodiaci pacienti si ich platia sami. Niektoré výkony liečebnej rehabilitácie sú hradené zo zdravotného poistenia, to čo hradené nie je, si dopláca pacient. Podmienkou na hradenie zo zdravotného poistenia je písomný návrh od ošetrujúceho lekára, ktorý pacient doručí do ADOS a splnenie podmienok poisťovne na hradenie tejto starostlivosti. ADOS poskytuje po dohode aj ďalšie služby ktoré pacient doma po zákroku potrebuje, keďže nie je dostatočne mobilný. Môže ísť o výber liekov z lekárne, vybavovanie potvrdení, vybavovanie u lekára, sprevádzanie na kontrolu do ambulancie, denné nákupy, varenie, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, pomoc pri osobnej hygiene a podobne. Tieto služby nie sú hradené zo zdravotného poistenia, platí ich pacient. Autor článku: Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc....