cat-right

Čo je ošetrovanie a čo je opatrovanie?

Ošetrovanie, opatrovanie, termíny, ktoré sa v terénnych zdravotných a sociálnych službách spomínajú často a ešte častejšie sa pletú. Pritom rozdiel medzi nimi je zásadný. Ošetrovanie, hovoríme o ošetrovaní pacientov, je činnosť, ktorá je vysoko odborná a vyžaduje patričnú zdravotnícku kvalifikáciu pracovníka. Ošetrovanie vykonávajú zdravotné sestry, z ktorých dnes už veľa má vysokoškolské vzdelanie. K ošetrovaniu v domácom prostredí patrí najmä starostlivosť o nehojace sa rany, preležaniny, alebo vredy predkolenia. Opatrovanie (opatrovateľská služba) je činnosť, ktorá nevyžaduje zdravotnícke vzdelanie a môžu ju vykonávať pracovníci, ktorí si doplnia vzdelanie absolvovaním opatrovateľského kurzu. Dôležité je, aby mali kladný vzťah k seniorom, aby mali trpezlivosť a empatiu. V rámci opatrovania sa poskytuje dohľad, spoločnosť, zabezpečuje sa pre klienta strava, robia sa nákupy, prípadne sa pomáha s osobnou hygienou alebo upratovaním v...

Rozhovor s riaditeľkou – 2010

Rozhovor s riaditeľkou Harris Slovakia, Doc. MUDr. Boženou Bušovou, CSc., MPH 1. ADOS má na Slovensku už takmer 20 ročnú tradíciu. Čo sa za toto obdobie zmenilo? Sú agentúry brané ako rovnocenná súčasť systému poskytovateľov zdravotnej starostlivosti? Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti sú v súčasnosti už rovnocennou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti. Vyriešené sú všetky zásadné otázky poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, jasný je aj postup jej získavania a hradenia. Samozrejme nie je to ideálne a tak je stále dosť úloh, ktoré stoja pred Asociáciou poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti Slovenska na riešenie. V súčasnosti z najdôležitejších spomeniem len zjednotenie postupu získavania DOS pre poistencov všetkých poisťovní a uhrádzanie všetkých indikovaných výkonov zdravotnými poisťovňami. 2. Na Slovensku je okolo 200 ADOS. Je nimi územie SR rovnomerne pokryté? V ktorých regiónoch je ich nedostatok? ADOS vznikali väčšinou neregulovane na základe osobnej iniciatívy sestry s patričnou kvalifikáciou, ktorá mohla získať „licenciu“. Čiže sú tam, kde sú aktívne sestry. Je snaha o vytvorenie určenej siete ADOS, avšak je veľmi zložité posúdiť v ktorom mieste je ADOS viac alebo menej potrebná. Problém je najmä s dostupnosťou, čiže vzdialenosťou od ADOS k pacientovi, nakoľko doprava k pacientovi nie je zdravotnými poisťovňami hradená. Najviac ADOSov je na východnom Slovensku v Prešovskom a Košickom kraji, v ostatných krajoch je ich počet porovnateľný. Podrobný zoznam všetkých ADOS je na web stránke MZ SR alebo na www.zzz.sk. 3. Kompetencie sestier upravuje vyhláška MZ SR? Ako je to so sestrami v ADOS. Aké sú ich kompetencie? Dnes už mame v agentúrach vysokokvalifikovane sestry. Mnohé odborné zástupkyne či zástupcovia ADOS majú vysokoškolské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo, a ktoré ho ešte nemajú tak študujú VŠ odbor ošetrovateľstvo. Kompetencie sestier sú jasne definované vo vyhláške z roku 2005 a sú rozdelené na 3 časti a to výkony, ktoré môže sestra vykonávať samostatne, ako napríklad identifikovať potreby ošetrovateľskej starostlivosti a rozhodovať o úkonoch týkajúcich sa poskytovania a riadenia ošetrovateľskej starostlivosti, ďalej výkony, ktoré robí sestra samostatne na základe indikácie lekára a treťou skupinou sú výkony, ktoré poskytuje sestra v spolupráci s lekárom. Najmä prvá skupina výkonov, ktorá dáva sestre právo identifikovať a rozhodovať o výkonoch sa v domácej ošetrovateľskej starostlivosti neakceptuje. Sestry stále nie sú vnímané ako odborníci na ošetrovateľstvo a vždy sa vyžaduje aby aj v čisto ošetrovateľských otázkach identifikoval potrebu a rozhodoval o výkonoch lekár, ktorý však v odbore ošetrovateľstvo vzdelanie nemá. Lekári sú takto zbytočne a nadmerne zaťažovaní problémami o ktorých by mohla rozhodovať sestra. 4. Domácu ošetrovateľskú starostlivosť navrhuje lekár. Tlačivo návrhu spolu s kópiami prepúšťacej správy a odborných nálezov, ako aj kópiou preukazu poistenca je potrebné doručiť do agentúry.  Nemá agentúra a pacient,...