Najčastejšie otázky:

Ako často sa môžu chodiť ošetrovať pacienti domov?

Sestry chodia ošetrovať pacienta podľa návrhu ošetrujúceho lekára, avšak zdravotná poisťovňa uhrádza iba návštevy, ktoré schválil jej revízny lekár. V prípade, že pacientovi nestačí počet návštev, ktoré schválil revízny lekár, je možné si viac návštev objednať za priamu platbu.

Ako dlho môže sestra chodiť ošetrovať pacienta?

Doba domáceho ošetrovania alebo rehabilitácie závisí od návrhu ošetrujúceho lekára a súhlasu revízneho lekára zdravotnej poisťovne. V prípade, že pacient potrebuje ošetrovanie alebo rehabilitáciu dlhšie, je potrebné si pred skončením daného schváleného obdobia podať návrh na predĺženie domáceho ošetrovania.

Kedy môže sestra prísť ošetriť pacienta?

Každá sestra ošetruje počas dňa viacero pacientov a preto ide postupne od jedného pacienta k druhému, čo určuje jej trasu ale aj čas návštevy u pacienta. Sestra pacientovi vždy dopredu oznámi približný časový interval, kedy príde na ošetrenie. V prípade, že pacient chce aby prišla sestra v inom čase, musí si zaplatiť príplatok za návštevu.

Akých pacientov prijímate do domácej starostlivosti a kto to platí?

Do našej domácej starostlivosti berieme všetkých pacientov, ktorí o to požiadajú. Rozdiel je v tom, či je starostlivosť o nich hradená zo zdravotného poistenia alebo si to platia sami. Zdravotné poisťovne hradia starostlivosť iba ležiacim, imobilným alebo čiastočne imobilným pacientom, ktorí nedokážu sami chodiť do ambulancie. Sú to napr. pacienti s ranami a preležaninami. Títo získajú súhlas revízneho lekára a starostlivosť je plne hradená zo zdravotného poistenia. Ostatní pacienti si musia domácu starostlivosť platiť sami.

Môžu sestry chodiť ošetrovať každý deň?

Áno, sestry môžu chodiť každý deň, avšak platby za návštevy určuje zdravotná poisťovňa. Keď pacient chce viac návštev ako hradí poisťovňa musí si ich doobjednať a doplatiť.

Čo je potrebné k poskytovaniu domácej ošetrovateľskej starostlivosti hradenej zo zdravotného poistenia?

Pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti hradenej zo zdravotného poistenia je potrebné nám doručiť kópie lekárskych nálezov dokumentujúcich zdravotný stav pacienta a potrebu domácej starostlivosti. Musí v nich byť uvedené, že pacient má ošetrovateľský problém, je čiastočne alebo úplne imobilný a preto nemôže samostatne navštevovať zdravotnícke zariadenie a je odkázaný na domáce služby, kópiu preukazu poistenca, a písomný návrh na domácu starostlivosť, potvrdený všeobecným lekárom.

Používa sestra na ošetrenie aj špeciálne náplasti?

Sestra používa tie náplasti a ten špeciálny zdravotnícky materiál, ktoré pacientovi predpísal ošetrujúci lekár. Sestra zatiaľ nemá právo predpisovať žiaden špeciálny materiál.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku? Napíšte nám, radi Vám pomôžeme.