Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (v skratke ADOS) sú zdravotnícke zariadenia, ktoré začali vznikať v polovici 90. rokov, a v súčasnosti je ich asi 180 na celom Slovensku. Väčšina z nich je v mestách, avšak a nájdu sa aj na vidieku. Zoznam ADOS nájdete na www.zzz.sk.

Služby ADOS sú určené pacientom všetkých vekových skupín, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu, nakoľko sú čiastočne alebo úplne imobilní. Hoci väčšina pacientov, ktorých ošetrujú ADOS je chronicky chorých, domáce ošetrovanie sa môže poskytovať aj pri náhlych či krátkodobých ochoreniach, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť.

Hlavnou náplňou činnosti ADOS je komplexná ošetrovateľská starostlivosť ale niektoré ADOS poskytujú aj domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu. Táto je určená najmä pacientom pri rôznych chronických ochoreniach pohybového aparátu, alebo po úrazoch, operáciách a cievnych mozgových príhodách.

Zoznam výkonov

Ošetrovateľské a rehabilitačné výkony, ktoré sa vykonávajú v domácom prostredí určuje Katalóg zdravotných výkonov. K základným výkonom v rámci domáceho ošetrovania patrí: ošetrovanie rán, preležanín, vredov predkolenia, ošetrovanie stómií, podávanie injekcií, podávanie infúzií a starostlivosť o centrálny venózny katéter alebo venóznu linku, starostlivosť o epidurálny katéter, starostlivosť o sondu a výživa pacienta sondou, starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu, cievkovanie (len ženy), starostlivosť o močový katéter . Okrem nich sa v rámci komplexnej starostlivosti poskytuje aj prevencia vzniku preležanín, polohovanie pacienta, meranie krvného tlaku, pulzu, teploty nácvik podávania inzulínu, výplach oka, ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta, celotelový liečebný zábal, odbery krvi, moču, výtery hrdla, očistná alebo liečebná klyzma, odborný nácvik potrebných výkonov pri starostlivosti o chorého doma. Ošetrovanie vykonávajú sestry denne alebo niekoľkokrát do týždňa počas návštevnej služby u pacientov.

Domácu rehabilitáciu vykonávajú fyzioterapeuti so špecializovaným vzdelaním. K základným výkonom patrí individuálna liečebná telesná výchova zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov, liečba porúch centrálneho a periférneho systému, mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch, individuálna dychová gymnastika, nácvik kontinencie a cielená odborná inštruktáž. V odôvodnených prípadoch sa poskytuje aj rehabilitácia pri vrodených alebo získaných poruchách pohybového aparátu u detí s dospelých, kedy sa vykonávajú špeciálne rehabilitačné metódy podľa Bobatha, Vojtu a Kabáta.

Hradenie domácej starostlivosti

Domáca ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť môže byť čiastočne alebo úplne hradená zo zdravotného poistenia. V prípade, že pacient má záujem o hradenie ošetrovania zo zdravotného poistenia, musí návrh potvrdiť všeobecný lekár. Ak má záujem o hradenie liečebnej rehabilitácie musí predložiť odporúčanie ambulantného rehabilitačného lekára a návrh tiež musí potvrdiť jeho všeobecný lekár. V prípade, že pacient potrebuje viac výkonov ako je hradených z poistenia, môže si túto starostlivosť objednať aj ako samoplatca. O výške poplatku je informovaný pred začatím starostlivosti.

Opatrovateľská služba

ADOS môžu v rámci svojich služieb poskytovať aj domácu opatrovateľskú službu. Opatrovateľky poskytujú najmä pomoc pri samoobslužných výkonoch: pri osobnej hygiene, kúpaní, umývaní, obliekaní, vykonávajú výmenu plienok, polohovanie, pomáhajú pri zabezpečovaní stravy (malý nákup, donáška stravy, varenie, príprava a podávanie stravy), robia spoločnosť, dohľad a sprevádzajú tiež pacientov na vyšetrenia k lekárovi, na úrady, nákupy alebo pomáhajú v domácnosti, pri bežnom upratovaní, vysávaní, žehlení.
Domáca opatrovateľská služba je sociálna služba a preto nie je hradená zo zdravotného poistenia. Návrh od lekára nie je potrebný, pacient o ňu žiada priamo v agentúre. Za túto službu klient platí, alebo môže byť hradená z jeho životného poistenia alebo u zamestnaných klientov zo sociálneho fondu zamestnávateľa.

Objednávanie služieb

V prípade, že pacient vyžaduje domácu ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť je potrebné aby sa obrátil na najbližšiu ADOS podľa miesta svojho bydliska. Vedúca sestra ADOS podá podrobnú informáciu o spôsobe objednávania služieb. Pacient podpisuje dohodu s ADOS o poskytovaní domácej starostlivosti, ktorá platí 6 a viac mesiacov.

V prípade, že pacient má záujem o hradenie ošetrovania alebo rehabilitácie zo zdravotného poistenia, musí písomný návrh na DOS potvrdiť všeobecný lekár u ktorého je pacient registrovaný. K návrhu sa väčšinou dokladajú kópie prepúšťacích správ, alebo iných lekárskych nálezov, napr. odporúčanie rehabilitačného lekára, ktoré slúžia revíznym lekárom zdravotnej poisťovne na zhodnotenie stavu pacienta a určenie výšky úhrady zo zdravotného poistenia. Prikladá sa tiež kópia preukazu poistenca. Pacientovi môže služby, ktoré sú čiastočne alebo úplne hradené zo zdravotného poistenia poskytovať iba jedna ADOS. Ak si pacient dohodne služby v tom istom období s viacerými ADOS, zo zdravotného poistenia budú výkony hradené iba jednej z nich. Výkony ostatných ADOS musí zaplatiť pacient.

Domáca ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť je vhodnou formou zdravotnej starostlivosti najmä u chronicky chorých pacientov, ktorí nechcú byť hospitalizovaní a chcú byť liečení vo svojom domácom prostredí.

Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH
Riaditeľka ADOS Harris Slovakia, Haanova 26, Bratislava

Literatúra: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 223 zo 4. mája 2005, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov

Domáca ošetrovateľská starostlivosť – kedy ju môžete využiť?